Caută după:

Informații de interes public

Potrivit Actului Constitutiv al societății, Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății.

 În conformitate cu prevederile art. art.132 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  Primarul Municipiului Focșani este reprezentantul de drept al UAT – Municipiul Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ENET S.A.

Primarul Municipiului Focșani poate delega calitatea sa de reprezentant de drept al UAT Municipiul Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ENET S.A. viceprimarilor, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.

Reprezentantul mandatat al Consiliului Local Focșani, numit prin HCL nr. 425/25.09.2019 este domnul RADUCANU AURELIAN CATALIN – vezi C.V.

La data de 03.10.2019, societatea ENET S.A. a intrat în procedura insolvenței potrivit Lg.nr.85/2014, procedură făcând obiectul Dos.nr.1588/91/2019 al Tribunalului Vrancea.

Până la data intrării în insolvență, sistemul de administrare al societății era unul unitar, aceasta fiind administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri desemnați pe o perioadă de 4 ani și de un director general care asigura administrarea operativă a societății.

După data intrării în insolvență, mandatele administratorilor statutari și a directorului general au încetat de drept în condițiile art.54 din Lg.nr.85/2014.

În prezent, ENET S.A. este administrată de un administrator special numit de Adunarea Generală a Acționarilor sub supravegherea administratorului judiciar numit de instanța de judecată care judecă procedura insolvenței.

Administratorul special al ENET S.A. este dl. ing. Merchea Manole, numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 7/22.12.2021

Administratorul judiciar al ENET S.A. este TRUST INSOLVENCY S.P.R.L. București – prin practician coordonator Radu Ștefan Goronescu, numit prin Încheierea din 22.02.2022 pronunțată de Tribunalul Vrancea în Dos.nr.1588/91/2019.

ENET Focșani este o societate pe acțiuni înființată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, cu unic acționar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani prin Consiliul Local Focșani.

ENET S.A. este operatorul local de termoficare în sistem centralizat din Municipiul Focșani ai are ca obiect principal de activitate producerea, distribuția și furnizarea de energie termică, precum și producerea de energie electrică în cogenerarea de înaltă eficiență.

În prezent, ENET S.A. asigură agent termic pentru un număr de 8.956 apartamente, având ca beneficiari finali aproape 27.000 de persoane fizice.

De asemenea, la 31.12.2022 erau branșate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice un număr de 62 instituții publice (școli, licee, grădinițe, căminul pentru persoane vârstnice, serviciul de asistență socială etc) precum și 132 de agenți economici.

Ținând cont că, potrivit datelor oficiale ale ultimului recensământ al persoanelor din 2021, Mun. Focșani are o populație de 66.719 persoane, rezultă că aproape 50% dintre focșăneni beneficiază, sub o formă sau alta (acasă, la instituțiile de cultură și învățământ, la serviciu sau în instituțiile de ocrotire socială), de sistemul centralizat de termoficare.