Caută după:

Încălzire și repartitoare de încălzire

Da. Dar numai pentru o perioada de maxcim 30 de zile, timp în care consumatorul este obligat sa-si repare instalatiile proprii si comune de alimentare cu energie termica pentru încalzire. Scaderea de la plata se efectueaza în baza unei cereri scrise, vizata (semnatura si stampila)de administratorul asociatiei de proprietari si în urma verificarii la fata locului de catre personalul ENET ; cererea se depune la Serviciul Comercial pana in data de 25 a lunii de facturare – nu este suficient sa anuntati lucratorii de la punctele termice sau Dispeceratul;

Conditiile de obtinere a avizului de debransare de la încalzire sunt stabilite de Legea nr.325/2006 si Ordinul ANRSC nr. 91/2007 si sunt urmatoarele:
          – documentatia tehnica care reconsidera ansamblul instalatiilor termice (întocmita de un proiectant autorizat),vizata de conducerea asociatiei de proprietari (care primeste un exemplar), la care se ataseaza:
          -cerere de avizare a debransarii, vizata de administratorul asociatiei de proprietari,
          -acordul vecinilor de apartament (atât pe orizontala cât si pe verticala), din care sa rezulte ca sunt de acord cu debransarea si cunosc influientele acesteia asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin în proprietate,
          -acordul scris al asociatiei de proprietari, exprimat prin hotarârea adunarii generale asupra intentiei de realizare a unui sistem alternativ de încalzire,
          – adeverinta cu plata la zi a energiei termice,
          – procesul verbal de montare a contorului de gaze naturale (solicitantul este obligat sa aiba montat aparat de masurare a debitului de gaze naturale pe care le consuma),

Debransarile nu se pot realiza în timpul sezonului de încalzire.Perioada de avizare a debransarilor de la încalzire este 1 mai-15 august.

Debransarea efectiva a caloriferelor se face de catre consumator, cu forte proprii, dupa care, reprezentantul ENET se deplaseaza la fata locului si încheie procesul verbal; calcularea consumurilor si facturarea se efectueaza pana la incheierea procesului verbal;

Conform legislatiei in vigoare (Ordinul ANRSC 91/2007) debransarile individuale nu se pot executa în acele condominii unde nu exista debransari anterioare. Nu se avizeaza debransari partiale, numai a unor corpuri de încalzire din cadrul spatiului cu destinatie de locuinta si  nu sunt montate repartitoare de costuri.Este interzisa debransarea totala fara asigurarea încalzirii cu o sursa alternativa de producere a energiei termice.

Nu se monteaza repartitoare de costuri decât în conditiile în care minimum 80% din consumatorii ramasi în sistemul centralizat de încalzire doresc acest lucru.Dacă în blocul dvs. minim 80% sunt de acord, puteţi monta şi dvs. repartitoare de costuri. Energia termică pentru încălzire se livrează la adresa dvs.indiferent dacă sunteţi sau nu acasă şi nu depinde de prezenţa dvs.

Dupa ce timp de trei zile consecutiv între orele 18-6 se înregistreaza temperaturi medii zilnice ale aerului de 10 grade Celsius sau mai mici.

Încalzirea se opreste dupa trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depaseste +10 grade Celsius între orele 18-6.

Daca nu exista repartitoare de costuri, indiferent de numarul de calorifere din apartament, încalzirea se factureaza în functie de suprafata utila înscrisa în actul de proprietate. Aceasta cuprinde : camera de zi, dormitoare, bai, wc, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie în interiorul locuintei. Nu se cuprind: suprafata logiilor si a balcoanelor.

Montarea si exploatarea repartitoarelor de costuri pentru încalzire intra în sarcina firmei prestatoare autorizate. Acestea se fac în baza unui contract încheiat între prestator si asociatia de proprietari.Furnizorul de energie termica nu are nici o atributie în acest sens. Consumurile exprimate în gigacalorii (cu sase zecimale) înscrise în facturile emise sunt transmise de catre prestatorul autorizat si asociatia de proprietari, ambii cu semnatura si stampila.Transformarea unitatilor citite pe repartitoare în gigacalorii se efectueaza de catre prestator.Acesta va poate raspunde la întrebare. 

Montarea repartitoarelor de costuri pentru încalzire intra în sarcina proprietarilor (consumatorilor), conform legislaţiei în vigoare.Decizia se ia însă la nivelul asociaţiei de proprietari pentru fiecare condominiu.

Firma  prestatoare autorizata, împreuna cu asociatia, repartizeaza tuturor locatarilor si consumul (înregistrat de gigacalorimetru) din instalatiile de folosinta comuna. În cazul în care consumul individual (din calorifere) este zero, se factureaza, în baza comunicarii prestatorului si asociatiei, numai consumul comun, de regula din distributia din subsol si coloane-racorduri pâna la calorifere.

Valoarea unitatii pe care prestatorul o transforma în gigacalorii difera de la o luna la alta. Unul din criteriile de stabilire a acestei valori este cantitatea de energie termica livrata si înregistrata de gigacalorimetrul din scara blocului.Cum aceasta este mai mica sau mai mare, în functie de temperaturile atmosferice exterioare si valoarea unitatii este diferita.

Pentru că legislaţia în vigoare din România permite şi obligă la acest lucru.Astfel:  

LEGEA 325/2006, art.38 (2) ,stabileşte că:« Proprietarii apartamentelor individuale situate în imobile de tip condominiu, care sunt deconectate de la reţeaua de alimentare cu energie termică, plătesc o cotă-parte din cheltuielile cu energia termică consumată pt.încălzirea spaţiilor aflate în proprietate indiviză (comună), proporţional cu cota indiviză. »(Cota indiviză apart=Supraf.utilă apart. : Supraf. utilă.total condominiu;spaţiile comune includ şi subsolul ) ORD. ANRSC 343/13.07.2010,art.2, stabileşte:

“În cazul în care, din motive bine justificate operatorii economici care exploatează repartitoare de costuri nu finalizează inventarierea suprafeţei echivalente termic în subsolurile condominiilor în care sunt montate repartitoare, până la începutul sezonului de încălzire 2010-2011, se admite, numai pt.acest sezon de încălzire, utilizarea în calculele de repartizare a unei cote-procentuale aferentă spaţiilor comune de 30% din valoarea facturii pentru încălzire în lunile decembrie, ianuarie şi februarie şi de 50% din valoarea facturii în celelalte luni în care se furnizează agent termic pt.încălzire.”

ORD.ANRSC 483/2008,art.12 c),despre facturarea încălzirii : “În cazul în care sunt montate repartitoare de costuri, cantităţile facturate individual se transmit furnizorului de către operatorul economic cu care utilizatorul are contract de prestări servicii (n.n.ista, Damatis, Contor Service)…”     

ENET nu face împărţirea cantităţilor de energie termică pentru încălzire în blocurile cu repartitoare, ci doar preia această împărţire adusă de prestatorii de servicii, deci nu răspunde de valorile incluse în acestea.

Noi însă, nu mai avem convenţii individuale cu cei debranşaţi, iar dacă aceştia nu semnează astfel de convenţii, nu mai putem factura individual apartamentele blocurilor cu repartitoare, chiar dacă s-ar finaliza cumva inventarierea.Am acceptat însă hotărârile acelor asociaţii în care proprietarii branşaţi la ENET au fost de acord să suporte toate cheltuielile pentru spaţiile comune.

     Facturarea individuală fără convenţii încheiate cf.Ord.483/2008 cu toţi proprietarii branşaţi sau debranşaţi, prin care aceştia să-şi asume consumurile comune, ar însemna sume fără şanse de recuperare în instanţă, deci pierderi pentru ENET.

Asociaţiilor care nu au adus convenţii individuale şi nici alte documente prin care să putem menţine facturarea individuală, li s-a aplicat ORD.ANRSC 483/2008, art.13 :(1) :

“Dacă utilizatorii şi operatorii prestatori de servicii nu au predate datele necesare facturării individuale…furnizorul va emite utilizatorului o factură cu consumurile totale din condominiu (facturare comună)”

  Respectând legea, nici nu putem încasa individual, direct, energia termică proprietarilor din blocuri facturate la comun, deoarece conform ORD.ANRSC 483/2008, art.13 (3):

“Fiecare consumator cu care este încheiată convenţie de facturare individuală va achita cv.sumelor de plată cuprinse în lista cu cheltuielile de întreţinere prevăzută la alin.(2) direct furnizorului »( deci  numai de la aceştia putem face încasări)

LEGEA 325/2006, art.28 (2), stabileşte obligaţia încheierii de convenţii individuale:     

« În cazul condominiilor, contractul de furnizare energie termică, la solicitarea operatorului care are şi calitatea de furnizor, este însoţit de convenţii încheiate de acesta cu fiecare consumator din condominiu, alimentat prin acelaşi branşament tehnic, cu respectarea prevederilor din contractul-cadru de furnizare energie termică”(Aceasta înseamnă încheierea de convenţii individuale şi cu proprietarii apartamentelor deconectate, indiferent de motivul debranşării, deoarece şi aceştia au obligaţia achitării cotei pentru spaţiile comune, conform art. anterior) 

ORD.ANRSC 483/2008,despre obligaţiile furnizorului :Art.7,2 :

« Să încheie convenţii de facturare individuale, anexă la contract, conform HCL (pentru Focşani nr.59/24.02.2009) »       

3 : « Să factureze individual cantităţile de energie conform prezentului contract »    

12  : « Să factureze cantităţile numai în conformitate cu metodologia de calcul aprobată de autorităţile de reglementare competente, pe baza pretului aprobat » ORD.ANRSC 483/2008, de ce sunt necesare convenţii de facturare individuală,art.2 : 

(1) « Obiectul convenţiei individuale este facturarea cotei părţi din consumurile totale de en.term. înregistrate de contoarele montate la branşamentul condominiului,reglementarea raporturilor dintre furnizor şi consumatorul individual privind condiţiile de consum şi plata contravalorii acestor consumuri, pe baza facturilor emise de furnizor. »

(2)… « stabileşte raporturile juridice dintre furnizor (ENET), utilizator (asociaţia) şi consumator individual (proprietar apart.) »

(3) « Raporturile dintre furnizor şi consumator se stabilesc la punctul de delimitare între reţeaua interioară şi reţeaua publică »(reglementare referitoare şi la cei debranşaţi-punctul de delimitare este contorul de la subsol, nu uşa apartam.debranşat-tocmai pt.asumarea consumului din spaţii comune)

art.4 c) :Furnizorul are următoarele drepturi :“să aibă acces la proprietatea consumatorului pt.închiderea şi sigilarea instalaţiilor individuale de utilizare a en.term. în cazul în care consumatorul nu achită contravaloarea en.term. furnizate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor şi să solicite acest lucru instanţei şi recuperarea debitului, dacă consumatorul individual refuză.”