IMPORTANT PTR CLIENŢII NOŞTRI


Utilizator:
Parola:
 

 


Noutati ...

Program functionare SC ENET SA pentru minivacanta de Sf. Andrei si 1 Decembrie
Programul sediului comercial-casierie, str. Cuza-Voda nr.3, telefon 0237612000, va fi urmatorul: LUNI- 29.11.2021 - ZI LIBERA MARTI - 30.11.2021 - ZI LIBERA MIERCURI - 01.12.2021 - ZI LIBERA ......
Citeste mai mult

Anunt verificari metrologice
       S.C. ENET S.A. efectueaza verificari metrologice la contoare de energie termica, conform autorizatiei nr. 033-21.       Anexam formular......
Citeste mai mult

Anunt furnizare agent termic pentru apa calda si incalzire
           SC ENET comunica abonatilor sai ca incepand de astazi, 17 noiembrie 2021, furnizarea agentului termic pentru apa calda se face in regim n......
Citeste mai mult

Informatii ajutor incalzire
Informatii ajutor pentru incalzire si stimulent energie - document Formular ajutor incalzire si stimulent energeie - document
Citeste mai mult

Anunt angajare
SC ENET SA, scoate la concurs 1 post de inginer energetica/electroenergetica/electric/automatica.  Inscrierile pentru concurs se fac la registratura societatii pana la data de 29.10.2021, ora ......
Citeste mai mult

PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.

Facturarea comuna

METODOLOGIE DE LUCRU CU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI/LOCATARI

AFLATE  ÎN FACTURARE COMUNĂ


          1.Scopul prezentei este de a stabili modalitatea de lucru intre furnizor si asociatie  referitor la facturarea comuna a asociatiilor de proprietari /locatari , raspunderile care revin partilor referitor la datele de facturare precum si detalierea unor clauze contractuale cu referire la acest tip de facturare.
          2 Facturarea are la baza, de regula, citirile lunare sau de regularizare ale gigacalorimetrelor montate la scara de bloc sau bransament; factura este unica pe asociatie.
          2.1 Calcularea consumului total al asociatiei (incalzire, apa calda de consum, apa rece pentru apa calda de consum , etc.) , inscris pe factura, se va face de catre ENET , ca suma a consumurilor scarilor componente contorizate si/sau necontorizate de la un singur sau de la mai multe puncte termice , dupa caz.
          3.1 Pentru asociatii formate in totalitate sau in parte din scari de bloc contorizate consumurile scarilor cu gigacalorimetre  se calculeaza prin diferenta de indexuri , in functie de prevederile cap.V din contract ;
          3.2 Reprezentantul asociatiei si reprezentantul furnizorului care participa la citirea contorului in vederea facturarii vor solutiona, de regula, pe cale amiabila orice divergente privind indexurile citite.
          3.3 In cazul in care reprezentantul asociatiei nu poate participa la citiri impreuna cu furnizorul, dar nu a  refuzat indexurile citite si cantitatile aferente acestora in termen , are obligatia de a semna procesul verbal lunar sau de regularizare, dupa efectuarea citirilor de catre furnizor sau are obligatia de a semna , prin exceptie, un singur proces verbal cumulativ pentru 6 luni de citiri( citiri consecutive necontestate la momentul primirii fluturasului de comunicare a indexilor sau inscrise in facturi necontestate in termen conform contractului).
          3.4 Refuzurile care nu s-au solutionat pe cale amiabila  se pot face numai in scris in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii facturii.
          3.5 In cazul in care nu s-au formulat refuzuri in acest termen, furnizorul va considera cantitatile facturate ca fiind confirmate de catre asociatie . Asociatia nu va ridica pretentii ulterioare acestui termen si renunta la dreptul de a contesta mai tarziu facturile in cauza.
          4.1 Pentru asociatii formate in totalitate sau in parte din scari de bloc necontorizate consumurile scarilor necontorizate se vor stabili in sistem pausal, prin diferenta fata de consumul contorizat al punctului termic dupa scaderea consumurilor contorizate si in functie de suprafata utila pentru incalzire , de numarul de persoane din luna in curs, pentru apa calda ; pentru situatii deosebite consumurile se vor stabili conform Hotararilor Consiliului Local sau reglementarilor ENET aprobate de reprezentantul Consiliului Local in Adunarea General a Actionarilor.

       Elemente care stau la baza calcularii consumului :

          4.2 Suprafata utila cum este definita in Legea Locuintei nr.114/1996 , cu modificarile ulterioare este suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor ; ea cuprinde : camera de zi , dormitoare, bai, WC-, dus, bucatarie,  spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei , indiferent daca spatiile enumerate sunt dotate sau nu cu corpuri de incalzire.
          4.3 Suprafata utila totala de facturare a asociatiei este cea rezultata din insumarea pe blocuri/scari a suprafetelor utile ale apartamentelor racordate la sistemul centralizat, din datele existente la ENET , preluate din arhivele CUP RA Focsani sau comunicate de reprezentantii asociatiilor ; ea este diferita de suprafata utila contractata prin aceea ca tine seama de debransarile individuale avizate de ENET si verificate cu proces verbal de debransare sau comunicate de asociatie si acceptate de ENET. Intocmirea situatiei curente a debransarilor , avizate si efectuate in asociatie este responsabilitatea reprezentantilor legali ai acesteia ;
          4.4 Numarul total de persoane pentru facturare este cel rezultat din insumarea pe blocuri/scari a numarului de persoane care locuiesc curent in apartamentele racordate la sistemul centralizat , comunicat de reprezentantii asociatiilor ; se tine seama de debransari/blindari individuale avizate de ENET si verificate cu proces verbal de debransare/blindare sau comunicate de asociatie si acceptate de ENET. Intocmirea situatiei curente a debransarilor/blindarilor a.c.c. , avizate si efectuate in asociatie este responsabilitatea reprezentantilor legali ai acesteia ;
          4.5. Administratorul asociatiei de proprietari va comunica lunar , pana in data de 25 a lunii de facturat , numarul total de persoane care locuiesc curent in apartamentele asociatiei racordate la sistemul centralizat si care au beneficiat de apa calda de consum;
          4.6. In situatia in care scarile necontorizate din cadrul asociatiei sunt arondate la mai multe puncte termice , situatiile se intocmesc prin evidentierea numarului de persoane din scarile necontorizate de la fiecare punct termic in parte .
          4.7. In perioada 20-25 a fiecarei luni , orele 11,00-14,00 , la sediile sefilor din zona in care este arondata asociatia ( respectiv : PT4, PT5, PT9, PT12 si PT44) se incheie procese verbale lunare in care se inscriu si :
       a) orele de furnizare ale punctului termic la care este arondata asociatia ;
       b) numarul de persoane ce nu au beneficiat de apa calda din motive tehnice (coloane infundate , taiate ,etc.) o perioada specificata de timp (nu persoanele care lipsesc temporar din localitate).
       c)suprafata utila cu disfunctionalitati in functionare si elementele concrete pentru verificare; aceasta suprafata poate fi scazuta de la facturare in conditiile reglementarilor legale in vigoare si/sau Hotararilor de Consiliu Local sau Reglementarilor ENET aprobate de reprezentantul Consiliului Local in AGA ;
          4.8. Dupa analizarea , verificarea si avizarea proceselor verbale de catre reprezentantii ENET , elementele mentionate la punctul 4.7, se iau in calcul la stabilirea consumului aferent scarilor necontorizate si asociatiei, pentru luna in curs , prin scaderea lor din numarul total de persoane si suprafata totala de facturare a asociatiei , functie de perioada acceptata cu probleme in functionare.
          5. Asociatiile care au in componenta scari de bloc cu apartamente debransate de la incalzire (cu montare de centrale termice sau cu apa calda blindata nu pot opta pentru sistemul de tarifare binom .
          5.1 Daca pe parcursul perioadei de 12 luni in care se practica sistemul de tarifare binom asociatia aproba debransari /blindari care se si efectueaza in fapt , aceasta conduce implicit la aplicarea sistemului de tarifare monom si regularizarea facturilor; in aceste conditii asociatia nu mai are dreptul sa solicite sistemul de tarifare binom.
          6. In termen de 3(trei) zile de la data efectuarii citirilor indexurilor gigacalorimetrelor de catre reprezentantii ENET si reprezentantii legali ai asociatiei , acestia au obligatia sa completeze in totalitate si sa transmita la ENET formularul necesar aplicarii sistemului de tarifare binom , pentru fiecare punct de masura din asociatie .
          6.1 Neparticiparea reprezentantului asociatiei la citirea indexurilor, nesemnarea procesului verbal de citiri lunar , netransmiterea formularului cu date corect completate si in termenul solicitat (pana maxim in data de 3 (trei) a lunii urmatoare celei pentru care se factureaza) conduce la facturarea cantitatii totale consumate de asociatie in sistem monom.
          6.2 In cazul transmiterii datelor dupa termenul prevazut la art. 6.1 , dar nu mai mult de 30 de zile de la data citirii contoarelor , ENET va regulariza diferentele in factura lunii urmatoare ;
          6.3 Regularizarea se face gratuit o singura data , repetarea situatiilor de la art. 6.1 conduce fie la anularea aplicarii sistemului de tarifare binom fie la aplicarea unui tarif suplimentar aprobat prin decizia reprezentantului Consilului Local in AGA  la ENET , care se include in factura de regularizare.
          6.4. Responsabilitatea pentru anularea sistemului de tarifare binom revine in situatiile enumerate la art.6.1 asociatiei de proprietari ; orice nemultumiri ale proprietarilor individuali si rezolvarea acestora se va face de catre asociatie.
          7. Asociatia va comunica la ENET orice alte modificari in luna de facturare, ca de exemplu:
       - eventuale montari de centrale termice sau debransari / blindari de acc intervenite in cursul lunii.
          7.1 In cazul in care cantitatile facturate eronat din motivul de mai sus s-ar constitui ca pierderi la ENET (cazul blocurilor necontorizate), asociatia ai caror proprietari prin nerespectarea legislatiei privind debransarile au provocat aceste pierderi va plati despagubiri la ENET in valoarea sumelor facturate eronat inclusiv majorarile aferente , urmand ca asociatia sa recupereze sumele de la proprietarii in cauza
       - eventuala aparitie intr-un condominiu a unei societati care desfasoara intr-un apartament activitati comerciale.
          7.2 In acest caz asociatia va comunica ENET datele pe care le cunoaste despre societate in vederea incheierii contractului intre ENET si societate ; calcularea consumului pe societate se va efectua de catre ENET separat , conform datelor de contract ale agentului economic.
          7.3 Daca atat asociatia cat si societatea,in intelegere intre parti, au montate repartitoare de costuri (pentru incalzire si /sau apa calda): dupa incheierea contractului cu agentul economic , intre asociatie si agent se va semna o conventie  in care partile convin de comun acord ca societatii sa i se calculeze consumul dupa indicatiile repartitoarelor ; conventia va fi anexata contractelor de furnizare (asociatie / agent economic ), ENET acceptand sa factureze agentului economic consumul transmis de asociatie , la tariful corespunzator agentilori economici.
          7.4.orice alte situatii in care intervin modificari care pot afecta facturarea si incasarea energiei termice si a apei reci din apa calda.
          8. Conform legislatiei in vigoare cetatenii au obligatia sa comunice  asociatiei orice modificari de date care pot afecta facturarea lunara, iar asociatia prin reprezentantii  sai are obligatia sa verifice veridicitatea acestora si sa le comunice sub semnatura furnizorului de energie termica.
          9. Proprietarii si asociatiile au obligatia de a achita catre ENET tarifele aprobate de catre reprezentantul Consiliului Local Focsani in AGA –ENET sau de catre autoritatea locala, dupa caz, pentru prestarea de catre ServiciuluiComercial-Contractari a diverselor servicii adiacente privind facturarea.Serviciile si tarifele in vigoare vor fi afisate la Sediul Comercial si sunt obligatorii pentru toti clientii.
          10. Partile convin sa respecte Hotararile Consiliului Local Focsani cat si reglementarile ENET aprobate de reprezentantul Consiliului Local in AGA-ENET, iar in cazul nerespectarii lor pot face uz de acestea in instanta .
          11. Termenele din prezentul contract privind citirea contorilor , data (perioada ) emiterii facturilor si altele pot fi decalate pentru respectarea altor prevederi legale , cum ar fi de exemplu acordarea ajutoarelor de caldura in sezonul de iarna , cu anuntarea prealabila , in mass media , a clientilor societatii.Pentru desfasurarea in bune conditii a acordarii ajutoarelor pentru incalzire,reprezentantii asociatiei si membrii acesteia se angajeaza sa respecte regulamentele emise si termenele stabilite in acestea de catre furnizor pentru depunerea diverselor documente necesare acestei actiuni.Necolaborarea in acest sens transfera responsabilitatea neacordarii ajutoarelor si eventualele prejudicii aduse persoanelor si familiilor in sarcina asociatiei.
          12.1 In cazul unei asociatii formate din mai multe scari din care se desprind una sau mai multe asociatii , la  semnarea contractului reprezentantii asociatiilor vor prezenta un proces verbal incheiat intre partile implicate (asociatie veche, asociatiile noi  ) din care sa reiasa debitele care le revin si pe care si le asuma la plata , urmand sa fie achitate de fiecare asociatie ; procesul verbal trebuie sa aiba viza de luare la cunostinta (semnatura si stampila ) sefului Centrului Comercial al ENETsi face parte integranta din contract,urmand sa fie operat ca atare in evidenta clientilor. Raspunderea juridica privind sumele inscrise in procesele verbale mentionate revine celor care le-au semnat in numele asociatiilor respective.
          12.2 In cazul in care asociatia se transforma din asociatie de locatari in asociatie de proprietari si/sau isi modifica denumirea , numarul de asociatie , etc.) , avand aceleasi blocuri in componenta , asociatia accepta ca debitele inregistrate pe vechea denumire sa fie preluate si achitate de noua asociatie (energia termica a fost consumata de proprietarii care locuiesc in blocurile  asociatiei care au obligatia sa achite debitele anterioare inclusive majorarile calculate) .
          12.3 Procedura de transferare a debitelor pentru situatiile de la punctele 12.1si 12.3, va fi efectuata de ENET de regula , in factura lunii in care se incheie contractul sau cel mai tarziu in luna urmatoare.
IMAGINE:

Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net